Vad är garantipension?

Vad är garantipension?

Garantipension är en del av den svenska folkpensionssystemet. Den är en grundläggande pension som du har rätt till när du har nått pensionsåldern. Garantipensionen är en inkomstrelaterad pension, det vill säga den beräknas utifrån hur mycket du har tjänat under ditt liv. Garantipensionen är tänkt att ge en miniminivå av pension så att alla som har varit verksamma och betalat in skatter och avgifter i systemet har rätt till en viss grundnivå av pension. Garantipensionen är ett komplement till andra pensioner, såsom tjänstepensioner och privata pensionssparande, som du kan ha rätt till.

Vad är garantipension? - Mer information

Nedan finner ni mer information om garantipension om ni vill djupdyka lite mer i ämnet. Vi har även andra artiklar som exempelvis förklarar vad inflation är & vad moms är.

Hur beräknas garantipensionen?

Garantipensionen beräknas utifrån hur mycket du har tjänat under ditt liv. Beloppet du får i garantipension per månad baseras på hur mycket du har tjänat och hur länge du har varit verksam. Beloppet ökar alltså ju mer du har tjänat och ju längre tid du har varit verksam.

 

Garantipensionen är inkomstrelaterad, vilket innebär att den beräknas utifrån din genomsnittliga inkomst under din livstid. Genomsnittlig inkomst beräknas genom att man tar din totala inkomst och delar den med antalet år du varit verksam. Beloppet som du får i garantipension per månad baseras sedan på din genomsnittliga inkomst och hur länge du har varit verksam.

 

Garantipensionen är också beroende av hur hög den allmänna pensionen är. Allmän pension är den pension som alla har rätt till och som är en del av den svenska folkpensionssystemet. Garantipensionen är alltid minst lika hög som den allmänna pensionen.

 

Det finns även en maxgräns för garantipensionen, vilket innebär att den inte kan bli högre än en viss nivå. Denna maxgräns justeras varje år beroende på hur löne- och prisutvecklingen ser ut.

Varför finns garantipension?

Garantipensionen är en del av den svenska folkpensionssystemet och är tänkt att ge en miniminivå av pension så att alla som har varit verksamma och betalat in skatter och avgifter i systemet har rätt till en viss grundnivå av pension.

 

Syftet med garantipensionen är att ge en grundläggande trygghet för personer som har varit verksamma under en längre tid och betalat in skatter och avgifter i systemet, men som inte har haft möjlighet att spara tillräckligt mycket i andra pensioner, såsom tjänstepensioner och privata pensionssparande.

 

Garantipensionen är ett komplement till andra pensioner och är tänkt att ge en viss grundnivå av pension, men den räcker oftast inte för att täcka alla personers behov av pension. Därför är det vanligt att man även har rätt till andra pensioner, såsom tjänstepensioner och privata pensionssparande, som kan komplettera garantipensionen.

Vem har rätt till garantipension?

Du har rätt till garantipension när du har nått pensionsåldern. Pensionsåldern i Sverige är 65 år, men den höjs successivt år för år och kommer att vara 67 år år 2029.

 

För att ha rätt till garantipension måste du ha varit verksam och betalat in skatter och avgifter i den svenska folkpensionssystemet under en viss tid. Du måste också ha varit folkbokförd i Sverige under en viss tid.

 

Det finns vissa undantag från kravet på folkbokföringskrav. Om du har varit verksam i ett annat EU-land, EES-land eller Schweiz och betalat in skatter och avgifter där kan du ändå ha rätt till garantipension i Sverige. Du kan även ha rätt till garantipension om du har varit gift med någon som har varit verksam i Sverige och betalat in skatter och avgifter i den svenska folkpensionssystemet.

 

Det är viktigt att notera att du måste ansöka om garantipension. Du ansöker om garantipension hos Pensionsmyndigheten.

Kan garantipensionen kompletteras med andra pensioner?

Ja, garantipensionen kan kompletteras med andra pensioner. Garantipensionen är en grundläggande pension som är tänkt att ge en miniminivå av pension till personer som har varit verksamma och betalat in skatter och avgifter i den svenska folkpensionssystemet. Garantipensionen räcker dock oftast inte för att täcka alla personers behov av pension, så det är vanligt att man även har rätt till andra pensioner, såsom tjänstepensioner och privata pensionssparande, som kan komplettera garantipensionen.

 

Tjänstepensioner är pensioner som erbjuds av arbetsgivare och är kopplade till anställningen. De kan vara både kapitalbaserade och inkomstbaserade. Kapitalbaserade tjänstepensioner innebär att arbetsgivaren sätter in pengar på en pension som du kan ta ut när du går i pension. Inkomstbaserade tjänstepensioner innebär att du får en viss procent av din lön i pension när du går i pension.

 

Privata pensionssparande är en form av pension där du själv väljer hur du vill spara till din pension. Du kan välja att spara pengar i t.ex. en pensionsförsäkring eller i aktier, fonder eller liknande. Det finns många olika alternativ för privata pensionssparande, så det är viktigt att du undersöker vilket alternativ som passar dig bäst.

Andra läste även...